Wir Augustus Der Andere = August Wtory

KPrzeglądaj

August Wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski [...] do pospolitego ruszenia iakimkolwiek tytułem i prawem należącym do wiadomości podajemy [...]

KPrzeglądaj

August Wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski [...] Dan w obozie [...] pod Sandomierzem, dnia [ ] miesiąca maja roku [...] 1704

KPrzeglądaj

Jan Kazimierz z Bożey łaski król Polski, W. X. Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie [...] Dan w Warszawie dnia [ ] Maja 1666

KPrzeglądaj

[Opisanie seymu convocationis w Warszawie r. 1764]

KPrzeglądaj

Copia Litterarum D. Paget Mediatoris Angliae ad Excellenssimum D: Stanislaum Małachowski, Palatinum Posnaniae

KPrzeglądaj

Copia Litterarum DD. Resefendi et Mauro Cordatti ad D. Paget

KPrzeglądaj

Relacja Ichmociów panów deputatów ab Ordinibus Regni zgromadzonych na Akcie Elekcjej w Kole Generalnym die 19 Iunii deputowanych, do przejrzenia i uwagi punktów Konfederacjej Sandomierskiej directe pugnantis na Konfederacją Warszawską [...]

KPrzeglądaj

Manifest od jaśnie oświeconego książęcia i mości Michała Stefana kardynała, hrabi na Kryłowie i Radziejowicach Radziejowskiego, Prymasa Korony Polskiej [...]

KPrzeglądaj

Manifest Jaśnie Oświeconego Iego Mośći Pana P. Kasztelana Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego

KPrzeglądaj

Konfederacja Generalna, Circa Religionem Orthodoxam et Avitam Libertatem Woiewodztw, Ziem, y Powiatow Zkonfederowanych

KPrzeglądaj

Konfederacja Generalna Stanów Koronnych y W.X.Litt. na Zjezdzie Walnym pod Sandomierzem dnia XX. Maia postanowiona Roku Pańskiego 1704 [rz.]

KPrzeglądaj